HP TOOK ME ON A ZERO-GRAVITY FLIGHT TO PROMOTE THEIR SPACE PRINTER